Disclaimer

Algemeen

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De in deze disclaimer genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Door gebruik te maken van één of meerdere van de op deze website aanwezige inschrijfformulieren bent u met de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van De Gewonde Soldaat als ook met de in deze disclaimer genoemde voorwaarden akkoord. De informatie op deze website is van algemene aard en moet worden gezien als een generiek advies.

Informatie op de website van De Gewonde Soldaat

De Gewonde Soldaat stelt deze website met veel zorg samen en streeft ernaar dat alle aangeboden informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen natuurlijk voorkomen. Op basis hiervan kan en wil De Gewonde Soldaat de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen. Alle informatie op deze website is voornamelijk gericht op het publiek in Nederland en België.

Informatie van derden

Alle hyperlinks en andere verwijzingen naar specifieke websites zijn alleen ter informatie van de gebruiker. De inhoud van die websites is door De Gewonde Soldaat niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet automatisch dat De Gewonde Soldaat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De Gewonde Soldaat kan dan ook
geen garantie geven voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites. En zij aanvaardt dan ook op generlei wijze enige aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de aanwezige informatie op deze websites. De Gewonde Soldaat respecteert de intellectuele eigendomsrechten van alle rechthebbende en behoudt alle rechten (waaronder
auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Indien u desondanks van mening bent dat er op de website van De Gewonde Soldaat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van aangeboden informatie waarvan voornoemde eigendomsrechten een andere partij toekomt, dan verzoeken wij u zich tot ons te wenden via ons online contactformulier.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Gewonde Soldaat worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze. Achtergrondafbeelding: copyright © Rick Smulders.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Gewonde Soldaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De Gewonde Soldaat kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan enige aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Tot slot

Indien u opmerkingen heeft, vragen wilt stellen of anderzins wilt reageren op de inhoud van deze website, dan kunt u digitaal contact met ons opnemen.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen en verwerken van de informatie op deze website. En wij willen u bedanken voor de getoonde interesse in onze vereniging en de informatie die wij hiervoor op deze website hebben getoond.

De gewonde Soldaat

Postadres

De Gewonde Soldaat
Postbus 100
3941 AC Doorn

Contact

Email: info@degewondesoldaat.nl

Bankgegevens

IBAN: NL88 INGB 0007121825
BIC: INGBNL2A
KvK: 55361935